10.797222346,106.677222250

Mặt bằng

Mặt bằng

TOÀN CẢNH